proba

Powrót do wyboru kursów

Dynamiczne tworzenie komponentów (kontrolek)

na przykładzie aplikacji: zegar

 

  tuytuysaadadsasdasdasdasd

  Jednym z podstawowych elementów każdej aplikacji jest kontrolka, którą zazwyczaj dodaje się do formularza w widoku projektu. Dynamiczne tworzenie komponentów to dodawanie ich w trakcie działania naszej aplikacji. Poniżej zamieszczam fragment kodu odpowiedzialnego za dynamiczne dodawanie komponentu panel. Zmienne globalne utworzone na początku programu to m.in. tablice obiektów. Dzięki takiemu podejściu w łatwy sposób można odnaleźć utworzony wcześniej element.

  Co jeszcze warto wiedzieć?  Każdej nowo utworzonej kontrolce można ustawić nie tylko jej właściwość, ale też zdarzenie. Przykładowo komponent Button może mieć zdarzenia: Click, Keydown, Mousedown i wiele innych. Zdarzenia takie dodajemy w następujący sposób:

  AddHandler Przycisk.Click, AddressOf kliknij_mnie

  Gdzie Przycisk to nazwa kontrolki a kliknij_mnie procedura obsługująca zdarzenie kliknięcia. Analogicznie możemy usunąć uchwyt zdarzenia:

  RemoveHandler Przycisk.Click, AddressOf kliknij_mnie

  Załóżmy, że utworzyliśmy kolekcję 30 kontrolek typu Button zapisaną w tablicy o nazwie: but(30) As button. Fragment procedury tworzącej kontrolki mógłby wyglądać tak:

  For i = 0 To 29

              'Tworzymy nowy Button

              but(i) = New Button

              'W bloku With … End With ustalamy poszczególne właściwości komponentu

              With but(i)

                  ’Nazwa – but + wartości od 1 do 30. Format „D2 sprawia”, że dodane

                  ‘jest zero wiodące, a więc nazwy będą wyglądały następująco:

                  ‘but_01, but_02, … but_09, … but_30

                  .Name = „but” + (i + 1).ToString(“D2”)

                  . . .

                 ‘Kolejne polecenia

                  . . .

              End With

  ’Dodajemy adres obsługi zdarzenia Click

  AddHandler but(i).Click, AddressOf klik

  Next

  Chcąc odczytać, w który przycisk kliknął użytkownik możemy posłużyć się np. poniższym przykładem.

  Private Sub klik(sender As System.Object, e As System.EventArgs)

  Dim nr As Integer = Int(Mid(sender.name, 3, 2)) – 1

  End Sub

  Nazwa przycisku zawsze będzie zawierała 6 znaków, przy czym dwa ostatnie to kolejny numer. Funkcja Mid odczytuje właśnie te dwa ostatnie znaki, które zostają zamienione przez funkcję Int na typ Integer. Indeksy tablicy zaczynają się od 0, a numery naszych przycisków od 1, stąd -1 na końcu. Zmienna nr będzie zawierała zatem numer kolejnego indeksu tablicy dla przycisku, który został kliknięty.

  Listing kodu tworzącego kontrolki typu Panel z rozmieszczeniem ich co 6 stopni na obwodzie okręgu o promieniu 250.

  ’TWORZENIE OBIEKTOW PANEL, KTORE POSLUZA JAKO „DIODY” 

  ’Zmienna kat wyznacza kąt od jakiego zaczniemy wyliczać położenia punktów X i Y
  kat = 270
  ’Pętla For: tworząca 60 nowy komponentów typu Panel
  For i = 0 To 59
  ’Tworzymy nowy Panel
  dioda(i) = New Panel

  ’W petli With ustalamy poszczególne właściwości komponentu
  With dioda(i)
  ’Nazwa
  .Name = „dioda” + (i + 1).ToString(„D2”)

  ’Rozmiar
  .Size = New Size(15, 15)

  ’Tu obliczamy współrzędne dla kolejnych punktów położonych na okręgu o promieniu 250
  x = 285 + (Cos(kat * (PI / 180)) * 250)
  y = 275 + (Sin(kat * (PI / 180)) * 250)

  ’Położenie
  .Location = New Point(x, y)

  ’Kolor
  .BackColor = Color.Red
  End With

  ’Dodajemy nowo utworzony komponent do kolekcji kontrolek naszej Formy
  Me.Controls.Add(dioda(i))

  ’Zwiększamy licznik o 6 (360 stopni / 60 paneli, czyli każdy panel co 6 stopni)
  kat += 6
  If kat > 360 Then kat = 6
  Next

  Cały listing programu można pobrać pod tym adresem

  [download url=”http://www.programista.biz/FTP/Kurs_VB/L_01/Listing/Listing_Dynamiczne_komponenty.txt”]
  Wystarczy skopiować całość i po utworzenie nowego projektu w VB wkleić do niego nowy kod.

  Program w postaci pliku Exe można pobrać tutaj:

  [download url=”http://www.programista.biz/FTP/Kurs_VB/L_01/Program/zegar.exe”]