Nasz Ośrodek

    Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 jest placówką prowadzącą swoją działalność od 13.12.1999 r. Utworzony w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy, w jego strukturze działał 12 lat do września 2012 r. W roku 2012 w wyniku standaryzacji mazowieckich ŚDS-ów przeprowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego został wyłączony ze struktur pomocy społecznej. W latach 2012 – 2017r. prowadziło go Warszawskie Koło PSONI. Od stycznia 2018 prowadzenie Ośrodka przejęła Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS w ramach wygranego konkursu Urzędu Dzielnicy Mokotów. Jest to placówka typu B, do której na codzienne zajęcia o charakterze terapii społecznej uczęszczają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W większości są to mieszkańcy dzielnicy Mokotów. Placówka posiada 32 miejsca i jest formą opieki środowiskowej o charakterze pobytu dziennego. Jej głównym zadaniem jest rehabilitacja społeczna realizowana poprzez zajęcia grupowe i indywidualne mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, a także ogólne usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.
Dom działa 5 dni w tygodniu od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Cele i zadania placówki:

   • ogólne usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (samoobsługa)
   • rozwój umiejętności społecznych potrzebnych do życia w otwartym środowisku,
   • opanowanie czynności przysposabiających do pracy,
   • przygotowanie do życia w społeczeństwie,
   • usprawnianie sposobu komunikowania się z otoczeniem,
   • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego,
   • rozwijanie umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia w formie korzystania z mieszkań chronionych,
   • wsparcie rodzin uczestników zajęć, tworzenie sieci wzajemnej pomocy.

Zajęcia w ŚDS prowadzone są na bazie pracowni terapeutycznych i poprzez różnorodne treningi z zakresu zaradności życiowej i funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach placówki funkcjonują pracownie :
   • ceramiczna (praca w glinie i materiałach plastycznych),
   • stolarska (praca w drewnie, rzeźba, modelarstwo),
   • plastyczna (malarstwo, rysunek, grafika oraz różnorodne techniki plastyczne),
   • materiałowa (nauka prostego szycia, haftu, tkania, makramy),
   • kulinarna (nauka przygotowania prostych posiłków, gotowanie, pieczenie, sprzątanie),
   • komputerowa
   • umiejętności społecznych.

Prowadzimy następujące Treningi:
   1.Trening funkcjonowania w codziennym życiu realizowany w formie treningu:

      • kosmetyczno-higienicznego.
      • porządkowego,
      • treningu ekonomicznego- kulinarnego
      • umiejętności praktycznych (realizowany na bazie pracowni terapeutycznych)
      • opiekuńczo-usprawniający
   2.Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów realizowany poprzez:
      • kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, są-siadami i innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, urzędach, instytucjach kultury
      • naukę umiejętności społecznych i szkolnych -reedukacja
   3. Trening umiejętności komunikacyjnych
      • w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej
   4. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu realizowany poprzez:
      • rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi lub telewizyjnymi, Internetem
      • udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych
      • prowadzenie Gazetki Ośrodkowej „Nasz Świat pod Siódmym”
      • zajęcia muzyczne – Zespół „Siódma Nuta” i „Duet Męski Okazjonalny- czyli TRIO”

W ramach zajęć prowadzimy też:
   • poradnictwo psychologiczne
   • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
   • niezbędną opiekę, w tym dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
   • terapię ruchową w formie : codziennej gimnastyki, zajęć sportowych, turystyki i rekreacji oraz rehabilitację dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością wynikająca z indywidualnego orzeczenia o niepełnosprawności prowadzoną przez Fizjoterapeutę w formie zajęć indywidualnych
   • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy
Wszystkie pracownie wyposażone są w podstawowy sprzęt do terapii, co ułatwia profesjonalną naukę stolarstwa, rzeźby, ceramiki, metaloplastyki, haftu, tkactwa, szycia, pracy z komputerem, itd. Nauka w pracowniach wpływa na rozwój manualny, poprawia ogólną kondycję, uczy koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmacnia motorykę, uczy samodzielności, rozwija indywidualne talenty. Bogata i różnorodna oferta terapeutyczna DOMU daje możliwość wieloprofilowego usprawniania każdemu z uczestników zajęć. W ramach poszczególnych pracowni tworzą oni piękne prace, które prezentowane są na różnych przeglądach twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Bardzo ważnym aspektem pracy jest rozwijanie samodzielności uczestników zajęć, wspieranie ich dorosłości, aktywne włączenie w życie lokalnej społeczności.
Poprzez treningi i naszą codzienną pracę staramy się, by nabywali oni umiejętności potrzebne im do większej samodzielności i życia w otwartym środowisku.

Nasz Dom działa aktywnie w:
   • Partnerstwie dla Mokotowa – sekcja Moje Sielce
   • Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych
   • Warszawskim Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „DOM” realizując zadania zlecone przez Wojewodę jest wieloprofilową formą środowiskowej pomocy, ukierunkowaną na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Bardzo ważny jest również lokalny charakter, pozwalający na stworzenie w ramach dzielnicy Mokotów, kompleksowej opieki nad tą grupą osób. Uczestnikami zajęć ŚDS są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, absolwenci szkolnictwa specjalnego (podstawowe szkoły specjalne, klasy przysposabiające do zawodu, zawodowe szkoły specjalne). Zajęcia prowadzone w placówce mają na celu zapobieganie marginalizacji tej grupy osób niepełnosprawnych, zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu oraz wsparcie rodzin w sprawowaniu nad nimi opieki. Oferta ŚDS wychodzi naprzeciw ich potrzebom dającą im możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej, aktywnego spędzania czasu, rozwijania umiejętności z zakresu samoobsługi i zwiększania obszarów samodzielności dostosowanej do indywidualnych możliwości każdego z uczestników zajęć. W swoich działaniach skupiamy się w pracy z uczestnikami zajęć nad ich społecznym funkcjonowaniem. Staramy się aby ich aktywizacja społeczna realizowana była w praktyce. Głównie dzieje się to poprzez zajęcia w pracowniach, udział w treningach, ale także poprzez ich aktywne uczestnictwo w rożnego typu projektach, do których jesteśmy zapraszani, i które jako placówka sami realizujemy.
W naszej codziennej pracy duży nacisk kładziemy na pracę z rodzinami i integrację środowiska. Na stałe współpracujemy z różnymi podmiotami działającymi na rynku pomocy osobom niepełnosprawnym w celu wsparcia naszych rodzin w sytuacjach tego wymagających. Włączamy się we wszystkie działania partnerstwa lokalnego Moje Sielce zaznaczając w nim aktywnie swoją obecność. Dotyczy to wszelkich działań związanych z osobami z NI zarówno na terenie m. st. Warszawy jak i Mazowsza. ŚDS jest też aktywnym członkiem Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w którym wraz z innymi podmiotami działającymi w Warszawie pracujemy nad rozwiązaniami wspierającymi OzNI i ich rodziny.

   Od wielu lat wydajemy ośrodkową gazetkę „Nasz świat pod siódmym”. Jej redaktorami są nasi uczestnicy zajęć. Ma ona z każdym rokiem coraz więcej czytelników śledzących codzienną pracę Ośrodka. W ramach pracowni komputerowej tworzymy ośrodkową stronę internetową www.gorska7.pl na której umieszczamy najciekawsze informacje z działalności Domu. Mamy też swój profil na Facebooku. W ramach naszej pracy integrujemy warszawską społeczność placówek dla osób z NI poprzez organizację okazjonalnych i cyklicznych spotkań. W ramach działań Fundacji wspieramy rodziny w myśleniu nad zabezpieczeniem przyszłości OzNI poprzez budowę dla nich kręgów wsparcia. Jesteśmy też w kontakcie z innymi organizacjami pracującymi nad tymi sprawami, integrując wspólne działania. Dzięki wsparciu Fundacji rodziny z ŚDS mogły przejść przez cykl szkoleń organizowanych dla rodzin, rodzeństw i opiekunów z tematyki „Bezpiecznej przyszłości OzNI”. Prowadziliśmy też szkolenia i grupę wsparcia dla rodzeństw OzNI.