Zasady przyjęcia

Procedura przyjęcia uczestnika zajęć do ŚDS ul. Górska 7

1. Uczestnikami zajęć ŚDS są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi w stopniu:

   a) umiarkowanym, znacznym i głębokim
   b) lekkim, gdy osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej ma sprzężone zaburzenie np. dysfunkcja narządu ruchu, epilepsja, autyzm. 

2. Osoby zainteresowane pobytem i korzystaniem z usług w ŚDS samodzielnie lub przy wsparciu rodzin składają wniosek przyjęcie do placówki na pobyt dzienny w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy dołączając niezbędne dokumenty (zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa, zaświadczenie lekarza rodzinnego, orzeczenie o niepełnosprawności). Jeśli osoba jest spoza Dzielnicy Mokotów składa wniosek i dokumenty w OPS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (dzielnicę). Skompletowane dokumenty dot. kandydata przesyłane są do OPS Dzielnicy Mokotów wraz z przeprowadzonym w tej sprawie wywiadem środowiskowym.

3. Uczestnicy zajęć kierowani są do ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ustalającej okres korzystania z dostępnych form wsparcia, a także odpłatność. Decyzja wydawana jest po wcześniejszym porozumieniu się OPS w tej sprawie z Dyrektorem ŚDS, co do możliwości przyjęcia osoby do placówki.

4. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat do ŚDS, który spełnia warunki uczestnictwa w zajęciach placówki, wpisywany jest na listę osób oczekujących. W wyjątkowych sytuacjach życiowych potwierdzonych wywiadem socjalnym sporządzonym przez pracownika socjalnego OPS istnieje możliwość przyjęcia do ŚDS osoby poza kolejnością.

5. Osoby, które kierowane są po raz pierwszy do placówki otrzymują decyzję o skierowaniu do ŚDS na okres nie dłuższy niż 3 m-ce, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości osoby kierowanej do uczestnictwa w zajęciach i zaproponowania jej planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz zaplanowania okresu w jakim będzie on realizowany. Odbywają również rozmowę z Dyrektorem ŚDS, w trakcie której wypełniana jest karta zgłoszenia uczestnika zajęć. Kolejna decyzja wydawana jest na czas określony uzgodniony z Dyrektorem ŚDS niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

6. Każda zmiana stanu zdrowia psychicznego i fizycznego ważna z punktu widzenia funkcjonowania uczestnika w placówce (w tym hospitalizacja) wymaga uaktualnienia wskazanych przez Dyrektora ŚDS opinii specjalistów. Raz na dwa lata na polecenie Dyrektora uaktualniana jest opinia internisty o stanie zdrowia uczestnika zajęć.

7. Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona przez opiekunów uczestnika zajęć. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach dłuższa niż 1 miesiąc stanowi podstawę do ponownego rozpatrzenia zasadności korzystania z ŚDS.

8. Brak współpracy, w tym nieprzestrzeganie regulaminu ŚDS, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania sprawie zmiany decyzji dotyczącej okresu przyznania pomocy.

Odpłatność:

1. Za pobyt w ŚDS ustalana jest odpłatność, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego corocznie publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 51 c ust. 3 w/w ustawy, w sprawie ustalenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika dla środowiskowych domów samopomocy w województwie mazowieckim. 

2. Odpłatność za usługi świadczone w ŚDS wpłacana jest zgodnie z wydaną Decyzją do OPS Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy za pośrednictwem konta bankowego lub w wyznaczonych oddziałach pocztowych.

3. Zgodnie z art.51 b ust.6 oraz art.64 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ŚDS na jej wniosek, częściowo lub całkowicie, na zasadach określonych w/w ustawie.